Wat doen we?

Onze projecten kunnen met relatief weinig kapitaal door lokale gemeenschappen worden opgestart en uitgevoerd. Iedereen met welke sociale status dan ook kan eraan deelnemen, met of zonder land en bezit en ongeacht leeftijd, geslacht, godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid of ras.

De bijenteeltprojecten vinden plaats in afgelegen gebieden met beperkte voorzieningen als water, elektra, telefoon, internet, wegen en openbaar vervoer. Lokale partners en gemeenschappen voorzien in een basis en zetten de organisaties van mensen op. De directe wisselwerking tussen natuur, mens en dier versterkt het vertrouwen en het vermogen om zelfvoorzienend te zijn. Sleutels voor een succesvol project zijn lokaal eigenaarschap en tastbare resultaten om trots op te zijn. Door onze integrale aanpak bevatten sommige projecten ook andere activiteiten, als bouwen van leslokalen en winkels, aanschaf van computers of auto's, slaan van waterputten, aanleg van sanitair en energievoorziening, etc.

We werken in Afrikaanse landen, waar als gevolg van Aids en andere ziektes veel gebroken gezinnen en families leven. Vaak zijn cursisten alleenstaand gezinshoofd, weduwe of weduwnaar. Door een imkercursus kunnen minderjarigen en Aids-weeskinderen naar school blijven gaan en daarnaast een steentje bijdragen in de kosten van hun eigen levensonderhoud.

Bijenhouden biedt perspectief aan jongeren die anders naar de steden wegtrekken op zoek naar een baan. Ook mannen die al waren vertrokken voor werk, zijn teruggekomen om met werk in de bijen hun gezin te onderhouden. Veel vrouwen zijn geinteresseerd in het imkeren, omdat ze het werk makkelijk kunnen combineren met andere taken in huis en op het erf. Zonder eigen grond kunnen imkers eigenaar zijn van bijenkasten en daardoor honing, was en andere bijenproducten oogsten.

De resultaten van de projecten worden zichtbaar in toename van oogst van de pure bijenproducten honing, was en propolis. Minder zichtbaar is de verhoging van opbrengst van groente en fruit. We weten dat door bestuiving bevruchting plaatsvindt en er meer vruchten kunnen groeien en betere zaden voor volgende jaren worden gevormd. Bovendien gaat bijenhouden gepaard met het planten van meer fruitstruiken en -bomen, omdat de bijen voedsel nodig hebben. De voedselproductie voor mensen vermeerdert automatisch mee.

In de bijenteeltprojecten leren imkers en hun families om de kwaliteit en kwantiteit van de ruwe materialen, de halffabricaten en eindproducten te verbeteren. Met zeep, zalf, tincturen, dranken en met de opbrengst uit productie van gereedschappen en materialen worden leefomstandigheden beter. Er komt aandacht voor hygiëne en de huisapotheek kan gevuld worden.

Een bijenstal als onderdeel van een kleinschalig gemengd boerenbedrijf vervolmaakt een natuurlijke eenheid, waar kruisbestuiving plaatsvindt, waar men risico's van mislukte oogsten en klimaatverandering kan spreiden en waar voldoende oogst is voor eigen gebruik en handel. Imker- en boerenfamilies plukken in die zin dubbele vruchten van hun werk.

Voor aanvragen wordt ons soms gevraagd om de bijenteeltprojecten te formuleren in termen van de 17 Sustainable Development Goals (SDG's). Het mooie aan de bijenteelt is, dat het past binnen alle door de UN geformuleerde doelstellingen. In ons beleidsplan benoemen we onze aanpak met betrekking tot de duurzame doelen. In onze eigen wandelgangen hanteren we de 10 goede redenen.
Alle bijtjes helpen
met een donatie naar
NL41 RABO 0328 2695 30
t.n.v. BeeSupport, Amsterdam

of direct via onze QR-code: