Hoe werken we?

BeeSupporters zetten zich onbezoldigd in. Niet vrijwillig, want we voelen ons 'verplicht' om mensen bij te staan die het zwaarder hebben dan wij. We participeren in een samenwerking, gaan uit van ieders mogelijkheden en bij aanvang kiezen we tussen de invalshoeken ‘doen’ (focus op slim investeren en verbetering), ‘denken’ (focus op kennis uitwisselen en zelfredzaamheid) en ‘delen’ (focus op bemiddelen en gelijkwaardigheid). Dat is maatwerk, waarbij de partners mede vorm en strategie bepalen en waarbij we afwegen wat ieders inbreng kan zijn. De werkwijze van BeeSupport daarna is tamelijk eenvoudig, eigenlijk een ABC'tje: 

A. Bij elkaar brengen van ‘vraag’ en ‘aanbod’
Krijgt BeeSupport een bepaald budget beschikbaar, dan formuleren we soms al direct samen met partners enkele mogelijke resultaten en peilen we bij partners de behoefte, draagvlak en daadkracht. Andersom herkennen we een bepaalde vraag van bestaande of nieuwe partners en zoeken we middelen om hen te ondersteunen en om hen precies te leveren wat ze nodig hebben: advies, kennis, uitwisseling, samenwerking, geld of goederen. BeeSupport formuleert de projecten en realiseert de ambities samen met -, door - en afhankelijk van - de partners op locatie. Supporters worden vanzelfsprekend op de hoogte gehouden van de voortgang. 

B. Beleggen van verantwoordelijkheid, inzet, inbreng en resultaat
Samen onderzoeken we de problemen, mogelijkheden en oplossingen, ieder vanuit een actieve rol als initiatiefnemer, projectmanager of kritisch meedenkend bemiddelaar. We hechten aan overzichtelijkheid, kleinschaligheid en periodiek afleggen van verantwoording over financien, voortgang en resultaten. Als strikt planmatig werken (plan, do, check, act) niet haalbaar is, dan gaan we uit van improvisatievermogen en veerkracht. Dan nog is ieders inbreng SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden), die uitmondt in ‘gerealiseerde doelstellingen’: het hoogst haalbare voor de minste kosten, met resultaat voor meerdere partijen.

C. Delen van netwerken en vermenigvuldigen van successen 
Ter plaatse proberen we het netwerk van de lokale partners te verbreden, te stabiliseren en te verduurzamen. Door hun project te verbinden aan andere initiatieven, in eigen land of buitenland, leveren ieders inspanningen meer op, ook voor BeeSupport! Wat bereikt is, is voedingsbodem voor volgende ontwikkelingen. Daardoor versterken gemeenschappen en zijn de participanten volgende keren zelfstandig in staat om oplossingen te vinden. BeeSupport kopieert niet, maar zet wel regelmatig de ervaringen uit de ene regio in voor een andere regio. Door onder meer onze eigen samenwerking binnen onze stichting en met andere NGO's en PI’s hopen we een voorbeeld te geven. 

Heeft u vragen of wilt u fondsen of ideeën met ons uitwisselen, neem gerust contact op!

Alle bijtjes helpen
met een donatie naar
NL41 RABO 0328 2695 30
t.n.v. BeeSupport, Amsterdam

of direct via onze QR-code: